دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای سیب زمینی

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1رشد رویشی (قبل از گلدهی یا شروع غده بندی) کود کلات میکرو کامل2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود 20-20-20 NPK8 کیلوگرم در هکتار
22 هفته بعد از مرحله 1کود سوپر2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزارمحلول پاشی
3پس از غده بندی یا پس از اتمام گلدهیکود سوپر2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزارمحلول پاشی
4سایز گرفتن غده یا ریشهکود سوپر2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزارمحلول پاشی