دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای حبوبات

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1رشد رویشی کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود 20-20-20 NPK4 کیلوگرم در هکتار
کود کلات روی0/5 کیلوگرم در هکتار
کود کلات منگنز1 کیلوگرم در هکتار
2غلاف دهی کود کلات منیزیم1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
1 در هزار محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
3پر شدن دانه کود کلات میکرو کامل1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود NPK 12-12-362 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی