دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای غلات دیم

“رده اولیه”
محلولپاشی کود کلات میکرو کامل (2 در 1000) در اواخر ساقه رفتن
 
“رده میانی”
مرحله اول) محلولپاشی کود کلات میکرو کامل (2 در 1000) در مرحله پنجه زنی
مرحله دوم) محلولپاشی کود کلات سوپر (2 در 1000) در اواخر ساقه رفتن
 
“رده تخصصی”
به جدول زیر مراجعه فرمایید.
 
 
مرحلهزمان مصرفکودمیزان مصرفطریقه مصرف
1قبل از کاشت (بذرمال)کود کلات میکرو کامل یا کود کلات روی300 گرم به ازای هر تن بذرآغشته نمودن بذور با محلول رقیق شده ی کود
2پنجه زنی کود NPK 20-20-202 در هزار محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل1 در هزار
3ساقه دهیکود سوپر2-3 در هزار محلول پاشی
4خوشه دهیکود سوپر2-3 در هزار محلول پاشی

نکات

در هر مرحله، مواردی که با مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.