دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای زعفران

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1همراه با آب آبیاری اول ( آب شیار)

کود کلات میکرو کامل

5 کیلوگرم در هکتارکود آبیاری
کود 20-20-20 NPK5 کیلوگرم در هکتار
2همراه با آب آبیاری دوم پس از برداشت گلها (زاج آب)

کود کلات میکرو کامل

2 کیلوگرم در هکتارکود آبیاری
کود 20-20-20 NPK3 کیلوگرم در هکتار
کود NPK 12-12-362 کیلوگرم در هکتار
3در اسفند ماه قبل از زرد شدن برگها (بعد از وجین علف های هرز)

 کود 20-20-20 NPK

2 در هزارمحلول پاشی
کود کلات میکرو کامل1/5 در هزار

   نکات:

1- پس از بهمن ماه که پیاز زعفران ریشه های خود را از دست میدهد، محلول پاشی کودهای کلاته خضراء بسیار حائز اهمیت می باشد. این کودها توسط برگهای زعفران جذب و به پیازها  منتقل شده و موجب درشت شدن آنها میشوند. در نتیجه میتوانند موجب افزایش 30 درصدی عملکرد زعفران در سال بعد شوند.

2- علاوه بر مرحله ی سوم، چنانچه این محلول پاشی در اواسط بهمن ماه نیز انجام شود (زمانی  که دمای هوا حدود 15 درجه ی سانتی گراد باشد – یک روز آفتابی نسبتا گرم – و با اطمینان از عدم بارندگی و عدم یخ زدگی در شب)، در افزایش عملکرد زعفران مؤثر خواهد بود.

3- در هر مرحله، مواردی که با رنگ سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.