دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای نهال

رده اولیه

محلولپاشی 2 در 1000 کود میکرو کامل که در 3 مرحله انجام شود : مرحله 1) تورم جوانه ، مرحله 2) 45 روز بعد از مرحله اول، مرحله 3) 90 روز بعد از مرحله اول

رده میانی

مرحله 1)  چالکود 10 گرم سه بیست و 10 گرم میکرو کامل برای هر نهال

مرحله 2) تورم جوانه: محلولپاشی سوپر 2  در 1000 به همراه آهن 1 در 1000.این محلولپاشی به فاصله 45 تا 60 روز، یک بار دیگر تکرار شود.

رده تخصصی

به جدول زیر مراجعه فرمایید.

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

قبل از بیدار شدن و گلدهی

کود کلات میکرو کامل10 گرم برای هر نهال به ازای هر سال سن نهال چالکود
کود 20-20-20 NPK10 گرم برای هر نهال به ازای هر سال سن نهال
کود نیتروژن

10-20 سی سی برای هر نهال
به ازای هر سال سن نهال

2تورم جوانه کود فروت ست2 در هزار محلول پاشی
3اردیبهشت ماه کود 20-20-20 NPK10 گرم برای هر نهال به ازای هر سال سن نهال

مصرف خاکی

(چالکود-کودابیاری)

کود فسفر2 کیلوگرم در هکتار
                                                               یا
کود 20-20-20 NPK4 کیلوگرم در هکتار
کود فسفر2 کیلوگرم در هکتار

نکات:

  1. در بیشتر نهالستان ها به شکل دوره ای محلول پاشی کودهای میکرو انجام می گیرد. افزودن کود نیتروژن خضراء با غلظت 1/5 در هزار هنگام محلول پاشی، موجب افزایش کارایی این کود میشود.
  2. از آنجایی که نهالستان ها به شکل نواری و در امتداد هم می باشد محلول پاشی بسیار مفید خواهد بود.
  3. بهترین زمان محلول پاشی، صبح زود یا قبل از غروب آفتاب می باشد.
  4. در مرحله چالکود زمستانه، کود دامی پوسیده و کودهای حاوی نیتروژن نیز استفاده شود.
  5. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.
  6. منظور از نهال، درخت غیر بارده است.
  7. محلولپاشی های مرحله 2 (تورم جوانه) برای نهال های 3 سال به بالا انجام گردد.