دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای کدو حلوایی

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1استقرار گیاه (قبل از اولین گلدهی) کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود 20-20-20 NPK4 کیلوگرم در هکتار
کود کلات کلسیم2 کیلوگرم در هکتار
2تشکیل و فرم گیری میوه کود NPK 12-12-362 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلات منیزیم1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
1 در هزار محلول پاشی

نکات

1- به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.

2- در هر مرحله، مواردی که با مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.