دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای چغندر قند

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
16-8 برگی کود 20-20-20 NPK5 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار
210 برگی کود NPK 12-12-361-2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات منیزیم2 کیلوگرم در هکتار
316 برگی کود NPK 12-12-363 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی