دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای نیشکر

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1استقرار گیاه کود 20-20-20 NPK6-8 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات آهن1 کیلوگرم در هکتار
2پنجه زنیکود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
3رشد سریع ساقه کود 20-20-20 NPK2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود NPK 12-12-361 کیلوگرم در هکتار
کود کلات آهن2 کیلوگرم در هکتار
کود کلات کلسیم2 در هزار محلول پاشی
4رسیدگی کود NPK 12-12-362 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات میکرو کامل1 کیلوگرم در هکتار
کود  کلات کلسیم1 کیلوگرم در هکتار