دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای چای

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1قبل از شروع برداشت (اواسط فروردین)

کود 20-20-20 NPK

کود کلات مس

کود نیتروژن

1 در هزار محلول پاشی
0/5 در هزار
1/5 در هزار

کود کلات روی

کود کلات آهن

1 در هزار محلول پاشی
2 در هزار
2بعد از چین اول (اواخر خرداد)

کود نیتروژن

کود 20-20- 20 NPK

کود کلات منیزیم

1/5 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
1 در هزار

کود کلات روی

کود کلات آهن

1 در هزار محلول پاشی
2 در هزار
3بعد از چین دوم (اواسط مرداد)

کود نیتروژن

کود 20-20-20 NPK

کود کلات میکرو کامل

1/5 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
1 در هزار

نکات:

در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.