دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1استقرار گیاه (قبل از اولین گلدهی) کود کلات میکرو کامل1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات آهن1 کیلوگرم در هکتار
کود 20-20-20 NPK4 کیلوگرم در هکتار
کود کلات کلسیم2 کیلوگرم در هکتار
2اتمام گلدهی (فندقی شدن میوه) کود NPK 12-12-362 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود سوپر2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
               یا
2 در هزارمحلول پاشی
کود کلات کلسیم2 در هزار محلول پاشی
3درشت شدن میوه (قبل از چین اول)کود 20-20-20 NPK2 در هزار محلول پاشی
4بعد از چین اولکود سوپر2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
               یا
2 در هزارمحلول پاشی
کود کلات کلسیم2 در هزارمحلول پاشی

نکات

  1. توجه: به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
  2. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.