گردو

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

(در زمان خواب درخت)

کود کلات میکرو کامل50 الی 100 گرم برای هر درخت چالکود
(مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب سندرخت تعیین میگردد)
کود 20-20-20 NPK50 الی 200 گرم بر حسب سن درخت
2قبل از تورم جوانه ها کود کلات مس1/5 در 1000 محلول پاشی
3مرحله متورم شدن جوانه ها کود فروت ست2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل2 در 1000
4پس ازریزش گل ها کود 20-20-20 NPK2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل2 در 1000
کود کلات سیلیسیم2 در 1000
5تشکیل و فرم گیری میوه کود کلات کلسیم2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات بور1 در 1000
کود کلات سیلیسیم2 در 1000
6درشت شدن (پر شدن مغز) کود سوپر2 در 1000
(1 ماه قبل از برداشت میوه)
محلول پاشی
کود NPK 12-12-365 کیلوگرم در هکتار
(1 ماه قبل از برداشت میوه)
کود آبیاری
7پس از برداشت (فروت ست) کود فروت ست2 در 1000 محلول پاشی

نکات:

  1. در صورت ابتلاء به کرم سفید ریشه و یا آفات چوبخوار، در چالکود به ازای هر درخت 30 تا 50 سی سی کلات سیلیسیم خضراء مصرف شود.
  2. به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
  3. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.