دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای هندوانه، طالبی، خربزه

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1استقرار گیاه (قبل از اولین گلدهی) کود کلات میکرو کامل1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات منیزیم1 کیلوگرم در هکتار
کود 20-20-20 NPK4 کیلوگرم در هکتار
2ظهور میوهکود سوپر2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلات کلسیم2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
3قبل از درشت شدن کود NPK 12-12-362 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود سوپر2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
               یا
2 در هزار محلول پاشی

نکات

  1. توجه: به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
  2. ***قبل از کشت : کود نیتروژن خضراء به میزان 5-3 لیتر در هکتار استفاده شود.