دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای خیار و کدو

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1استقرار گیاه (قبل از اولین گلدهی) کود کلات میکرو کامل1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات کلسیم2 کیلوگرم در هکتار
کود 20-20-20 NPK3 کیلوگرم در هکتار
2قبل از چین اول کود NPK 12-12-362 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود سوپر2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
             یا
2 در هزار محلول پاشی
3بعد از چین اول تا اواسط باردهیکود کلات کلسیم2 در هزار محلول پاشی
کود 20-20-20 NPK2 در هزار
4از اواسط باردهی تا پایان برداشتکود سوپر2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی

نکات

توجه: به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.