دستور مصرف محلولپاشی کودهای کلاته خضراء در گلخانه ها

در صورتی که به هر دلیلی صرفاً تمایل به مصرف کودهای کلاته خضراء از طریق روش محلولپاشی دارید، محلولپاشی‌های زیر پیشنهاد می‌گردد.

 نوع کود کلاته خضراءمقدار در 100 لیتر آب
محلولپاشی اولنیتروژن + کلسیم100 سی سی + 100 گرم
محلولپاشی دوم- دو روز بعد از محلولپاشی اولسوپر200 گرم
محلولپاشی سوم- دو روز بعد از محلولپاشی دومسیلیسیم200 سی سی
محلولپاشی چهارم- دو روز بعد از محلولپاشی سوممیکرو کامل + NPK 20-20-20100 گرم + 150 گرم
محلولپاشی پنجم- دو روز بعد از محلولپاشی چهارمNPK 12-12-36200 گرم
محلولپاشی ششم- دو روز بعد از محلولپاشی پنجممس50 گرم

نکته: در زمانی که گلخانه در فاز رشد رویشی است، محلولپاشی‌های اول، سوم و چهارم و ششم انجام گردد و نیازی به محلولپاشی‌های دوم و پنجم نیست.