گلخانه های پرورش گل و گیاه آپارتمانی

جهت گیاهان در اوایل دوره رشد و جهت ریشه زایی قوی تر در هر 1000 لیتر آب مقادیر ذکر شده از کودهای زیر استفاده شود:

 • 400 گرم کود 20-20-20 NPK خضراء
 • 300 گرم کود فسفر خضراء
 • 100 سی سی کود نیتروژن خضراء
 • 100 گرم کود کلات کلسیم خضراء
 • 50 گرم  کود کلات منیزیم خضراء
 • 30 گرم کود کلات میکرو کامل خضراء
 • 20 گرم کود کلات آهن خضراء
 • 5 گرم کود کلات مس خضراء

جهت گلدان های برگ دار فاقد گل در هر 1000 لیتر آب مقادیر ذکر شده از کودهای زیر استفاده شود:

 • 500 گرم کود 20-20-20 NPK خضراء
 • 100 سی سی کود نیتروژن خضراء
 • 200 گرم کود کلات کلسیم خضراء
 • 100گرم کود کلات منیزیم خضراء
 • 30 گرم کود کلات میکرو کامل خضراء
 • 20  گرم کود کلات آهن خضراء
 • 5 گرم کود کلات مس خضراء

جهت گیاهان گلدار در زمان غنچه دهی و پس از آن در هر 1000 لیتر آب مقادیر ذکر شده از کودهای زیر استفاده شود:

 • 100 گرم کود 20-20-20 خضراء
 • 400 گرم کود 36-12-12 NPK یا کود پتاسیم خضراء
 • 200 گرم کود کلات کلسیم خضراء
 • 100 گرم کود کلات منیزیم خضراء
 • 30 گرم کود کلات میکروکامل خضراء
 • 20 گرم کود کلات آهن خضراء
 • 5 گرم کود کلات مس خضراء