گلخانه های با بستر کشت هیدروپونیک

دوره رشد رویشی

جهت گلخانه های با بستر کشت هیدروپونیک فرمولاسیون کلی در فاز رشد رویشی در هر 1000 لیتر آب به شرح زیر است:

 • 400 گرم کود 20-20-20 NPK خضراء
 • 100 سی سی کود نیتروژن خضراء
 • 150 گرم کود کلات کلسیم خضراء
 • 80 گرم  کود کلات منیزیم خضراء
 • 20 گرم کود کلات میکرو کامل خضراء
 • 20 گرم کود کلات آهن خضراء
 • 5 گرم کود کلات مس خضراء

دوره باردهی

جهت گلخانه های با بستر کشت هیدروپونیک فرمولاسیون کلی در فاز باردهی در هر 1000 لیتر آب به شرح زیر است:

 • 400 گرم کود 36-12-12 NPK خضراء
 • 100 گرم کود 20-20-20 NPK خضراء
 • 100 سی سی کود نیتروژن خضراء
 • 200 گرم کود کلات کلسیم خضراء
 • 100 گرم  کود کلات منیزیم خضراء
 • 30 گرم کود کلات میکرو کامل خضراء
 • 20 گرم کود کلات آهن خضراء
 • 5 گرم کود کلات مس خضراء