دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای گل های فصلی

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1خزانه(تولید نشاء) کود کلات میکرو کامل1 در هزار محلول پاشی
کود 20-20-20 NPK1/5 در هزار
2بعد از انتقال نشاء کود کلات میکرو کامل2 در هزارمحلول پاشی
کود NPK 12-12-365-7 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
3قبل از گلدهیکود کلات کلسیم2 در هزارمحلول پاشی
کود سوپر2 در هزار

نکات

در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.