گلخانه های صیفی جات با بستر خاک

دوره رشد رویشی

در دوره رشد رویشی در هر سه آبیاری متوالی، نوبت اول جهت آبیاری خالی و دو نوبت بعدی جهت کودآبیاری اختصاص داده شود.

 در نوبت اول کودآبیاری، کودهای زیر با مقادیر ذکر شده در هر 1000 مترمربع گلخانه خاکی مصرف گردد:

 • 250 گرم  کود کلات کلسیم خضراء
 • 500 سی سی کود نیتروژن خضراء

در نوبت دوم کودآبیاری، کودهای زیر در هر 1000 متر مربع  با مقادیر ذکر شده مصرف گردد:

 • 500 گرم  کود 20-20-20 NPk خضراء
 • 250 گرم کود کلات میکرو کامل خضراء

دوره باردهی

در دوره باردهی در هر سه آبیاری متوالی، نوبت اول جهت آبیاری خالی و دو نوبت بعدی جهت کودآبیاری اختصاص داده شود.

در نوبت اول کودآبیاری، کودهای زیر با مقادیر ذکر شده در هر 1000 مترمربع گلخانه خاکی مصرف گردد:

 • 800 گرم  کود کلات کلسیم خضراء
 •  500 سی سی کود نیتروژن خضراء
 • 250 گرم کود کلات آهن خضراء
 •  1 کیلوگرم کود 20-20-20 NPK خضراء

در نوبت دوم کودآبیاری، کودهای زیر در هر 1000 متر مربع  با مقادیر ذکر شده مصرف گردد:

 • 1 کیلوگرم  کود 36-12-12 NPK خضراء
 • 500 گرم کود کلات منیزیم خضراء
 • 250 گرم کود کلات میکرو کامل خضراء