پژوهش های علمی بن زا بی

فهرست عناوین مقاله

بررسی تأثیر مصرف بن زا بی بر صفات عملکردی کندو و سیستم ایمنی زنبور عسل

استان تهران- شهرستان فیروزکوه

در این مطالعه اثر سطوح مختلف بن زابی بر صفات عملکردی کلنی، شاخص­های کیفی و کمی عسل زنبورعسل بررسی شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 7 تکرار در 42 کندو در شهرستان فیروزکوه به مدت 60 روز در تابستان 1400 اجرا شد. نتایج  نشان داد که بین تیمارها از نظر میزان تخم ریزی، سطح پرورش نوزاد، میزان عسل در سطح یک درصد تفاوت معنی­دار داشت به طوریکه کندوهای مصرف کننده بن زابی حدود 9 کیلوگرم عسل بیشتری تولید کردند. از سویی دیگر نتایج آنالیز کیفی عسل نشان داد که سطوح عناصر معدنی در گروه بن زابی به طور معنی­داری بیشتر از گروه شاهد بوده است. طبق مشاهدات صورت گرفته نیز، نتایج گروهی که بن زابی دریافت کرده بودند بیانگر افزایش رفتار چراگری، شادابی و سلامت زنبورها بود. از نتایج این پژوهش می­توان در صنعت زنبورداری جهت بهبود سلامت زنبورعسل، افزایش عملکرد کندوها و تولید عسل سالم استفاده کرد.

تاثیر استفاده از بن زا بی بر عملکرد کمی و کیفی تولید عسل، جمعیت باکتریایی روده، فعالیت آنزیم های گوارشی، ریخت شناسی روده و تلفات زنبورعسل

استان مازندران- شهرستان بهشهر

در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف بُن ­زابی بر صفات عملکردی کلنی، جمعیت باکتریایی روده، فعالیت آنزیم­‌های گوارشی، مورفولوژی روده و مرگ و میر زنبور عسل در زنبورستان واقع در استان مازندران، شهرستان بهشهر بررسی گردید. نتایج نشان داد که زنبورهای تغذیه شده با بن زابی دارای میانگین تولید عسل، فنیل اکسیداز و هموسیت بیشتر نسبت به سایر تیمارها بودند (05/0p ˂). همچنین، جمعیت لاکتوباسیلوس­ها و جمعیت کلی فرم­هاي روده تیمار بن زابی نسبت به سایر تیمارها به طور معنی­داري به ترتیب بالاتر و پایین­تر بود (05/0 p ˂). همچنین بالاترین میانگین مقدار عسل مربوط به کندوهای تغذیه شده با بن زابی بوده است.

اثرات تغذیه بن زا بی روی فراسنجه های زیستی، تغذیه‌ای، و بیوشیمیایی زنبورعسل اروپایی (Apis mellifera L.) در شرایط آزمایشگاهی

دانشگاه تهران

در این مطالعه اثرات بُن­ زا بی  بر طول عمر زنبورعسل، شاخص‌های تغذیه، رشد غدد هیپوفارنژیال، ماکرومولکول های ذخیره کننده انرژی و میزان تحمل زنبورعسل به حشره­کش دیمتوآت روی زنبورعسل اروپایی در شرایط ازمایشگاهی در دانشگاه تهران مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که افزودن متابولیسم اپتیمایزر بُن­ زا بی به جیره غذایی، اثرات مطلوبی روی زیست­شناسی، رشد، شاخص­های تغذیه­ای و فیزیولوژی زنبورعسل به همراه دارد. بن زابی باعث افزایش 14 تا 20 درصدی وزن غده هیپوفارنژیال، افزایش 50 درصدی نرخ رشد نسبی زنبورعسل و همچنین افزایش کارایی تبدیل غذای مصرف­شده شد. مقدار ذخیره پروتئین، گلیکوژن و چربی در زنبورهایی که از جیره‌­­های حاوی بن ­زا بی تغذیه کردند در مقایسه با زنبورهای شاهد به طور معنی­داری بیشتر بود. اما افزودن مقادیر مختلف بن ­زا بی به جیره غذایی اثر معنی‌­داری روی میزان ذخیره قند زنبورها نداشت. تحمل بیشتری نسبت به حشره کش دایمتوات در زنبورهای تغذیه شده با بن ­زا بی  مشاهده شد. بنابراین بن­ زا بی می­تواند شاخصه های فیزیولوژیکی زنبور عسل را بهبود بخشد.

اثرات سطوح مختلف بن زا بی بر جمعیت و پرورش نوزادان در کلنی‌های زنبور عسل

دانشگاه تبریز

در این مطالعه، اثرات افزودنی بُن‌­زا بی بر اندازه جمعیت و پرورش نوزادان در Apis mellifera در زنبورستان تحقیقاتی دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارها از نظر میانگین پرورش نوزاد و اندازه جمعیت در کل دوره آزمایشی تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0>P)، به طوری که تیمار بن زا بی  19 درصد تخم‌گذاری بیشتری داشت. تیمار بن زا بی 20 درصد جمعیت بیشتری نسبت به گروه شاهد داشت. بنابراین، بُن ­زا بی  در تغذیه زنبورهای عسل، تأثیر مثبتی بر اندازه جمعیت و پرورش نسل در کلنی‌های زنبور عسل دارد.

اثرات بلندمدت بُن زابی (Bonzabee) روی رشد کلنی‌های زنبورعسل و میزان مقاومت آن ها در برابر کنه واروآ (Varroa destructor)

دانشگاه تبریز

نتایج پژوهش انجام شده در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران بر 20 عدد کلنی زنبورعسل اروپایی به مدت 60 روز، نشان داد که افزودن بُن‌­زا‌بی به جیره غذایی اثرات چشمگیری بر کنترل کنه واروا دارد. به طوری که در 10 عدد کلنی مصرف کننده  بُن­ زا بی، میزان ریزش کنه واروا 3 برابر کندوهایی بود که بن­ زا بی دریافت نکرده بودند.

مطالعه اثر بن زا بی بر صفات مربوط به رشد و بهره وری کلنی

استان تهران – شهرستان تهران

هدف از این تحقیق بررسی تاثیرگذاری متابولیسم اپتیمایزر بن زابی بر عملکرد کلنی، جمع آوری گرده و میزان شربت مصرفی کندوها بود که نتایج حاکی از این امر بودند که مصرف بن‌زابی از افت تابستانه جمعیت جلوگیری بعمل آورده و باعث افزایش تخم ریزی و جمعیت کندو می شود. طبق محاسبات اقتصادی صورت گرفته برای این  طرح بن زا بی، 5 برابر هزینه صرف شده برای خرید آن سوداوری دارد.

بررسی اثر بن زابی برروی صفات عملکردی وسیستم ایمنی زنبور عسل

استان کردستان – شهرستان سنندج

پژوهش حاضر در راستای بررسی تأثیر بُن‌­زابی  روی عملکرد کلنی (جمعیت، پرورش نوزاد، تولید عسل)، مقدار هموسیت همولنف و میزان آنزیم فنیل اکسیداز در استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت.  میزان  فنیل اکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در گروه مصرف کننده بن زا بی در سطح ایده آل قرار داشتند که بیانگر افزایش سیستم ایمنی و طول عمر زنبور بوده است. میزان تولید عسل در این طرح در کندوهای مصرف کننده بن زا بی بیشتر بود.

مطالعه اثر بُن زا بی (Bonzabee) روی پارامترهای کمی و کیفی ژل رویال تولید زنبور عسل

استان البرز- شهرستان کرج

تولید ژل رویال فعالیتی پرزحمت و نیازمند به نیروی انسانی بالا است در نتیجه افزایش بهره وری و عملکرد می­تواند تاثیر بسزایی در سود آوری داشته باشد. نتایج پژوهش انجام شده بر 28 عدد کندو (4 تیمار، 7تکرار) در استان البرز نشان داد که میزان تولید ژل رویال در کندوهای استفاده کننده از بن زا بی  30 درصد افزایش پیدا کرد. بررسی های کیفی در دست انجام است.

این مقاله را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *